ویژگی ها و مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی چیست؟

طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد،به نحوی که از دید یک کاربر آگاه،متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است. طرح های صنعتی ذیل قابل حمایت نیستند: ۱-طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند. ۲-طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی ۳-طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه.

 

  • مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی :

 

– مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛ (نظیر کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا).

– چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،۵ نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا ۵ نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه.

– چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،۵ نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا ۵ نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه.

– درخواست کتبی (به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی)مبنی بر عدم ذکر اسم طراح،چنانچه طراح نخواهد بود اسم وی ذکر شود.

– رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی.

– مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم شود.

– مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی :

– در تصویر ارسالی طرح باید در یک زمینه ساده،به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد.

– تصویر کالا بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن  KB500 باشد.

– سایر تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ بصورت عمودی اسکن شود.

 

کارشناسان ما در مجموعه ی ثبت همراز آماده ارائه تمامی خدمات مربوط به ثبت طرح صنعتی به شما عزیزان می باشند.
شماره تماس موسسه ثبتی همراز:  41682000-021
ثبت طرح صنعتی

Rate this post