انحلال و ختم تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد که عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد.به موجب ماده ۹۴ قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.
شرکت با مسئولیت محدود،مانند شرکت های دیگر،در صورت وجود مواردی که در ادامه ذکر خواهد شد منحل می شود.انحلال شرکت با مسئولیت محدود ممکن است یا بنا به علل عام انحلال شرکت ها باشد یا بنا به عللی که خاص این نوع شرکت است.
طبق ماده ۱۱۴ ق.ت عوامل انحلال شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:
۱- انقضای مهلت تعیین شده در اساسنامه برای مدت فعالیت شرکت
۲- وقتی ماموریت شرکت خاتمه یافته و یا تحقق ماموریت شرکت غیر ممکن شده باشد.
۳- ورشکستگی شرکت
۴- اتخاذ تصمیم سهامدارانی که بیش از نصف سرمایه شرکت را در اختیار دارند.
۵- در صورت تقاضای انحلال یکی از شرکاء در زمانی که سرمایه شرکت بدلیل زیان های پی در پی به نصف و یا کمتر از نصف سرمایه اولیه کاهش یابد.
۶- در صورت فوت یکی از شرکاء بنا به تجویز اساسنامه.
مدارک مورد نیاز انحلال شرکت با مسئولیت محدود جهت تقدیم به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری:
۱.اصل صورتجلسه انحلال شرکت
۲.آخرین روزنامه رسمی شرکت
۳.فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
۴.ارائه مستند دایر بر ارسال دعوت نامه چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد.
تصفیه شرکت مسئولیت محدود:
بعد از انحلال شرکت،امر تصفیه آن آغاز می گردد.عملیات تصفیه شامل مراحل زیر خواهد بود:
-وصول مطالبات شرکت
-نقد کردن دارایی شرکت
-پرداخت دیون شرکت
-تقسیم دارایی باقیمانده شرکت بین شرکاء
تصفیه شرکت با مسئولیت محدود
به موجب ماده ۲۱۳ ق.ت به عهده مدیران شرکت می باشد؛ مگر اینکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
وظایف مدیر یا مدیران تصفیه:
مدیران شرکت که برای تصفیه تعیین می شوند، مکلفند اسامی خود را به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایند (ماده ۲۰۵ ق.ت) مدیر تصفیه در حکم وکیل شرکاء بوده و حتی مدیر مزبور می تواند از طریق دادگاه انتخاب گردد. رسیدگی به حساب های شرکت و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان به هنگام انحلال آن، اجرای تعهدات شرکت، وصول مطالبات و نقد کردن دارایی شرکت و پرداخت دیون شرکت و تقسیم دارایی باقیمانده بین شرکاء از وظایف مدیر یا مدیران تصفیه می باشد.
مسئولیت مدنی و جزایی مدیران تصفیه:
اگر مدیران تصفیه از مقررات قانونی و یا اساسنامه تخلف نمایند و از این تخلف به اشخاص ذی نفع ضرر و زیانی وارد گردد،متضرر می تواند پس از اثبات تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده جبران خسارت وارده را مطالبه نماید. از نظر جزایی در صورتی که مدیران تصفیه بر خلاف قوانین عام، مرتکب جرایمی از قبیل خیانت در امانت، کلاهبرداری و غیره می شوند، طبق مقررات پیش بینی شده تعقیب و مجازات خواهند شد.
مقالات مرتبط:

– انحلال و تصفیه امور شرکت سهامی خاص

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران مجرب مؤسسه حقوقی همراز تماس حاصل فرمایید. تلفن تماس ثبت همراز:
۰۲۱-۴۱۶۸۲۰۰۰

Rate this post