درخواست پلمپ دفاتر تجاری

به موجب ماده ۶ ق.ت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است نسبت به ثبت پلمپ دفاتر که در ذیل آمده و یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ی قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد.
۱- دفتر روزنامه ۲- دفتر کل ۳- دفتر دارائی ۴- دفتر کپیه.
برای اینکه اعتبار و اهمیت و سندیت دفاتر تجاری محفوظ باشد برای تهیه آن ها مقررات خاصی وضع شده است. چنانکه به موجب مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت باید دفاتر روزنامه و کل و دارائی قبل از ثبت هرگونه معامله از طرف نماینده اداره ثبت شماره گذاری و امضاء و پلمپ شود.
مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقیقی)
۱- کپی کارت ملی متقاضی ۲- کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقوقی)
۱- کپی کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت ۲- کپی روزنامه تاسیس شرکت ۳- کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات) ۴- وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.
نمونه فرم گواهی پلمپ دفاتر
شرکت/خانم/آقا
دفاتر خود را در تاریخ……………تحت شماره…………………در این اداره کل پلمپ نموده است. این گواهی حسب درخواست متقاضی جهت ارائه به …………………………صادر گردیده است.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
در انتها خاطر نشان می شویم کلیه امور مربوط به پلمپ دفاتر تجاری در کوتاه ترین زمان ممکن توسط تیم مجرب ثبت شرکت همراز انجام می شود. برای این منظور می توانید با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس جهت درخواست و سفارش دفاتر پلمب تجاری: 41682000-021

Rate this post