شرایط و مدارك کارت عضویت اتاق بازرگانی

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزي، خدماتی و خدمات وابسته به این نوع فعالیتها اشتغال دارند، میتوانند با تکمیل برگ عضویت و رعایت شرایط و ارائه مدارك به عضویت اتاقهاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي درآیند.

الف- اشخاص حقیقی

۱ -داشتن حداقل ۲۰ سال شمسی.

۲ -تصویر شناسنامه و کارت ملی.

۳ -دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم.

تبصره:دارندگان کارت عضویت در هنگام تمدید، ازمفاد بند ۳ مستثنی میباشند.

۴ -دارابودن پروانه فعالیت اقتصادي اعم از تولیدي، توزیعی، کشاورزي، خدماتی و خدمات وابسته این فعالیتها و سایر فعالیتهایی که از سوي وزارت امور اقتصادي و دارایی بعنوان رشتههاي اشتغال معرفی شدهاند. همچنین، ارائه معرفینامه از پارکهاي علم و فنآوري و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاري از حوزه مربوط، ملاك عمل خواهد بود.

۵ -امضاء تعهدنامه موضوع ماده ۲ آئین نامه.

۶ -پرداخت حق ورودي و حق عضویت سالانه.

ب- اشخاص حقوقی

۱ -تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل.

۲ -مدیرعامل شخص حقوقی، باید حائز شرایط مندرج در بندهاي ۱ ،۳ و ۴ ذیل بند الف ماده ۱ باشد و تعهدنامه موضوع ماده ۲ آییننامه را به نمایندگی از سوي شخص حقوقی امضاء نماید.

۳ -تصویر اساسنامه و آگهی رسمی تأسیس و آگهی رسمی آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و ارائه آگهی تغییرات بعدي آن به اتاق ذیربط.

۴ -پرداخت حق ورودي و حق عضویت سالانه.

تبصره ۱ :کارت عضویت اشخاص حقوقی، بنام شخص حقوقی صادر میشود و نام مدیرعامل بعنوان نماینده آن بر روي کارت عضویت درج و عکس وي الصاق خواهد شد.

تبصره ۲ :مدارك لازم جهت عضویت اتباع خارجی: الف- اتباع حقیقی خارجی: گذرنامه و تصویر پروانه اقامت ب- اتباع حقوقی خارجی: گذرنامه و مجوز ثبت شعبه، نمایندگی یا شرکت

تبصره ۳ :در مورد کلیه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، حق ورودي صرفاً در اولین سال عضویت دریافت میشود و دارنده کارت عضویت در سالهاي بعد، جهت تمدید کارت، فقط حق عضویت را پرداخت خواهد نمود. میزان حق ورودي و حق عضویت، هر سال با پیشنهاد هیأت رئیسه اتاق ایران به تصویب هیأت نمایندگان اتاق ایران می- رسد و جهت اجرا، ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۴ :شاغلین تمام وقت، مستخدمین وزارتخانهها و سازمانهاي دولتی و نیروهاي مسلح و قواي سه گانه نمیتوانند به عضویت اتاقهاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي درآیند. چنانچه پس از صدور کارت عضویت، رابطه استخدامی مذکور کشف یا ایجاد شود، کارت عضویت صادر شده، لغو میگردد.

تبصره ۵ :نمایندگان منصوب دولت در هیأت نمایندگان اتاقهاي تهران و ایران، از موضوع تبصره ۴ ،مستثنی خواهند بود.

مقالات مرتبط:

کارت بازرگانی و شرایط اخذ آن چیست؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با مشاوران ثبت همراز همین حالا تماس بگیرید:
۰۲۱-۴۱۶۸۲۰۰۰

Rate this post