مراحل ثبت شرکت از صفر تا صد

مراحل ثبت شرکت

شرکت تجاری، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود و اجرای عملیات تجاری انجام می دهند. قانون تجارت، شرکت های تجاری را به هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی کرده است :

الف- شرکت سهامی (شامل سهامی عام و سهامی خاص)

ب- شرکت های با مسئولیت محدود

ج- شرکت های تضامنی

د- شرکت های نسبی

ه- شرکت های مختلط سهامی

و- شرکت های مختلط غیرسهامی

ز- شرکت های تعاونی (شامل تولید ، مصرف ، اعتبار ، وام و روستایی) .

چنانچه بخواهید کسب و کار خود را در قالب یکی از شرکت های تجاری آغاز کنید، باید آن را به ثبت برسانید. چرا که بر اساس قانون تجارت، ثبت شرکت الزامی است و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها می باشد. برای ثبت شرکت تجاری ،لازم است ابتدا نوع شرکت را تعیین کنید و سپس مدارک مورد نیاز را فراهم نمایید. در این مقاله گروه حقوقی همراز، ضمن بررسی مهم ترین نکات ثبتی انواع شرکت های تجاری، به مراحل ثبت شرکت در ایران می پردازد.

ثبت شرکت سهامی خاص 

شرکت سهامی خاص، شرکتی است که بین سه نفر یا بیشتر که معمولاَ از دوستان و آشنایان یکدیگر می باشند تشکیل شده که سرمایه آن توسط موسسین آن تامین شده و در آن پذیره نویسی و مجمع عمومی موسس وجود ندارد.

در بدو تاسیس می بایست سی و پنج درصد از سرمایه شرکت توسط اعضاء در حساب مخصوصی در بانک واریز شود.

مشخصات ثبت شرکت سهامی خاص

 • حداقل سرمایه در این شرکت ها، یک میلیون ریال است.
 • تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد.
 • حداقل تعداد مدیران ( هیئت مدیره ) سه نفر می باشد.
 • انتقال سهام در این شرکت ها، مشروط به موافقت سایر شرکاء می باشد.
 • در شرکت های سهامی خاص، اوراق قرضه منتشر نمی شود.
 • سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
 • مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی خاص محدود نیست.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 • اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
 • اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
 • صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
 • صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
 • فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان.
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
 • ارائه مجوز در صورت نیاز(بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
 • ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی (منقول یا غیر منقول) را معرفی کرده باشد.
 • ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
 • انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.

این مطلب را نیز بخوانید: تغییرات در شرکت ها

ثبت شرکت با مسئولیت محدود 

شرکت با مسئولیت محدود ، به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است که بیشتر بین افرادی که با هم دوست و روابط مالی دارند تشکیل می شود. ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است :

انواع مراحل مربوط به ثبت شرکت

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

در نام شرکت با مسئولیت محدود رعایت دو شرط زیر الزامی است:

 الف) عبارت “با مسئولیت محدود” می بایست در آن قید شود. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث        شرکت تضامنی محسوب شده. تابع مقررات آن خواهد بود.

ب) در نام شرکت نبایستی اسم هیچیک از شرکاء آورده شود والا شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت.

مشخصات ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • حداقل تعداد شرکاء، 2 نفر می باشد.
 • حداقل تعداد مدیران، یک نفر می باشد.
 • در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه ی اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد.
 • برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد.
 • سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.
 • در شرکت با مسئولیت محدود، انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود

در روند ثبت شرکت با مسئولیت محدود داشتن مدارک زیر الزامی است:

1  دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

2-  دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران

3-  دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

4-  دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

5-  دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)

7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل

8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن

9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن

10 اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

ثبت شرکت تضامنی 

شرکت تضامنی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی و برای انجام امور تجاری تشکیل می شود. در این شرکت ها اگر دارایی و اموال شرکت برای پرداخت تعهدات و دیون شرکت کفایت ننماید، هر کدام از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می باشند.

شرکت تضامنی، از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد و خانوادگی بوده و بین خویشاوندان نزدیک تشکیل می شود و معمولاَ هنگامی تاسیس می شود که صاحب تجارتخانه ای فوت نموده و ورثه او برای جلوگیری از انحلال تجارتخانه و به منظور ادامه کار آن، شرکت تضامنی تشکیل می دهند. شیوه های اداره این شرکت، بسیار ساده و بسیط است ؛ از همین رو برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیادی از شرکا مناسب نیست.

این مطلب را نیز بخوانید: اظهارنامه عدم فعالیت مالیاتی

در اسم شرکت تضامنی باید عبارت “شرکت تضامنی” قید شود. اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکا باشد. اگر اسم شرکت متضمن نام تمام شرکا نباشد، پس از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، باید از عباراتی مانند “و شرکا” یا “و برادران” استفاده شود.

مشخصات ثبت شرکت تضامنی

 • در این شرکت هر شریک در قبال کلیه دیون شرکت ، مسئول است؛ بنابراین، برای شرکا قالب مطمئنی نیست؛ اما برای معامله کنندگان با شرکت مطمئن ترین قالب است.
 • برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
 • حداقل تعداد شریک در شرکت تضامنی 2 نفر می باشند.
 • در موارد قابل توجهی، تصمیم گیری برای اداره این شرکت، با اتفاق آرای شرکا صورت می پذیرد ؛ از این رو این قالب برای تعداد اندکی از شرکای هم سلیقه مناسب است.
 • نقل و انتقال سهم الشرکه در آن با رای تمام شرکا امکان پذیر است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی

مدارک مورد نیاز در پروسه ثبت شرکت تضامنی به شرح زیر است:

1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی

5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).

7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل

8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود.

این مطلب را نیز بخوانید: ثبت نام و علائم تجاری 

شرایط عضویت در تعاونی ها عبارتست از: تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛ عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر؛ عدم سابقه ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری؛ درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛ عدم عضویت در تعاونی مشابه.

موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند در صورت نیاز باید در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند، شرکت کنند.

مشخصات ثبت شرکت های تعاونی

– تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد.

– اولین قدم جهت تاسیس شرکت تعاونی تشکیل هیئتی به نام هیئت موسس می باشد.

–  برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.

– سرمایه تعاونی متشکل از آن اموالی است که یا در ابتدا به تعاونی تعلق دارد و یا در نتیجه افزایش سرمایه به مالکیت تعاونی در می آید. حداقل 51% سرمایه را خود اعضا تامین می کنند و می توانند الباقی را از وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی وام بگیرند.

– هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

– سرمایه تعاونی توسط اعضا به تساوی تامین می شود مگر آن که مجمع عمومی خلاف این ترتیب را مقرر کند.

این مطلب را نیز بخوانید: کارت بازرگانی

مطابق قوانبن ثبت شرکت ، برای تاسیس و ثبت شرکت تعاونی ، ابتدا موسسین شرکت باید به اداره تعاون مراجعه نموده و پس از ارائه طرح توجیهی و درخواست تاسیس، در صورت موافقت با تاسیس شرکت، اداره تعاون ، موافقت نامه تشکیل را صادر و همراه با سایر مدارک لازم جهت ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال می نماید. لازم به ذکر است، اساسنامه انواع شرکت های تعاونی، به صورت نمونه اساسنامه به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد. – شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی معاف اند.

مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز شرکت تعاونی 

مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد:

1) اساسنامه مصوب شرکت

2)  دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

3) صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .

4) صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.

5) فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی .

6) فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.

7)  فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.

8)  مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.

9) قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان

10) رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه

مراحل ثبت شرکت در سامانه ثبت

پس از توضیح راجع به نکات ثبت شرکت های تجاری و مدارک ثبت شرکت ، نوبت به بررسی چگونگی مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها می رسد. ذیلاَ به توضیح راجع به این مطلب می پردازیم. لازم به ذکر است، متقاضیان محترم ثبت شرکت ، در صورت مواجه شدن با هر گونه ابهام و یا مشکلی در پروسه ی ثبت شرکت، می توانند با کارشناسان مجرب ما در موسسه حقوقی و ثبتی همراز تماس حاصل نمایند.

مراحل ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکت ها 

ثبت شرکت ، از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir  ( قسمت پذیرش درخواست ) صورت می پذیرد. مراحل ثبت شرکت در سامانه به شرح ذیل است:

این مطلب را نیز بخوانید: ثبت شرکت در دبی

1- تکمیل اطلاعات متقاضی

در گام نخست اطلاعات متقاضی شامل نام ، نام خانوادگی ، شماره تلفن و … متقاضی تاسیس شرکت یا موسسه ، تابعیت متقاضی ، شماره ملی ( در صورت ایرانی بودن ) ، شماره گذرنامه ( در صورت غیرایرانی بودن ) ، سمت متقاضی و مشخصات شخص امضا کننده دفتر را وارد نمایید.

2- تکمیل اطلاعات نام و اطلاعات شخص حقوقی

نام شرکت باید مناسب با موضوع شرکت بوده ، دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد ، سابقه ثبت نداشته و واژه بیگانه نباشد. همچنین، نام انتخابی، می بایست متشکل از سه سیلاب باشد. پس از رعایت شرایط فوق، 5 نام را به ترتیب اولویت در سامانه وارد کنید. چنانچه، اولویت اول مورد قبول واقع شود، به اولویت های بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در این مرحله یک کد رهگیری به شما داده می شود که باید آن را به همراه داشته باشید تا بتوانید در هر بار مراجعه، روند شرکت را پیگیری نمایید.

( متقاضی تعیین نام باید احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری- با ارائه وکالتنامه – باشد).

3- انتخاب موضوع و تعیین مدت فعالیت

موضوع شرکت هدف اصلی فعالیت شرکت است و  نمی تواند مخالف قانون با نظم عمومی یا مبهم و غیرمعین باشد.

چنانچه موضوع فعالیت شما نیاز به مجوز از سازمان و ارگان خاص داشته باشد، می بایست قبل از ثبت از مرجع مربوطه مجوز گرفته و شماره و تاریخ مجوز را در این صفحه وارد نمایید.

همچنین در این قسمت می بایست مدت شرکت تجاری ذکر گردد. در شرکت تجاری ممکن است شرکت برای مدت محدود یا نامحدود تشکیل شده باشد.

4- اطلاعات مرکز اصلی

در این  صفحه اطلاعات مرکز اصلی را وارد نمایید.

5- سرمایه شرکت حقوقی

در این مرحله  نوع سرمایه شخص حقوقی باید از فهرست انتخاب شود.

6- اشخاص

در این قسمت، مشخصات تمامی شرکا  از جمله اطلاعات شناسنامه ای، آدرس پستی ، شماره تماس و … را وارد کنید.

7- سهام یا سرمایه هر شخص

در این قسمت میزان سهام هر کدام از شرکا ( نقدی یا غیرنقدی بودن ) را درج نمایید.

8- سمت اشخاص

در این مرحله ، مدیران شرکت و دارندگان حق امضا را مشخص کنید.

این مطلب را نیز بخوانید: ثبت شرکت در عمان

9- ارتباط بین اشخاص

در صورت داشتن نماینده یا وکیل در شرکت نام وکیل را در این قسمت صفحه وارد نمایید.

10- معرفی شعبه های شرکت

اگر شرکت شعبه دارد، اطلاعات مربوط به شعبه به طور کامل قید شود.

11- روزنامه و سال مالی

روز و ماه سال مالی خود را در این قسمت وارد کنید و سپس روزنامه موسسه یا شرکت خود را از لیست اسامی موجود انتخاب کنید.

12- ارائه اساسنامه و شرکت نامه

پس از تایید اطلاعات، در این مرحله می بایست اساسنامه و شرکت نامه را در سامانه بارگذاری کنید.

13- مدارک

در این مرحله با توجه به نوع شرکت ، مدارکی را که می بایست ارائه گردد نشان داده می شود که باید نسبت به تهیه آن اقدام نمود . پس از مطالعه مدارک ، با کلیک بر روی  تایید مدارک مورد نیاز و سپس پذیرش تقاضای تاسیس ، ثبت نهایی می گردد.

سپس، تقاضای شما بررسی شده و پس از چند روز کاری نتیجه اعلام می گردد. چنانچه، با اطلاعات ثبت شده در سایت اداره ثبت شرکت ها موافقت شد، باید اصل مدارک لازم از طریق پست، به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد. به موجب قوانین ثبت شرکت، عواقب هر گونه سهل انگاری در زمان ارائه ی اطلاعات برای ثبت شرکت، بر عهده ی مدیران شرکت خواهد بود.

متقاضیان محترم، راجع به هزینه ثبت شرکت و زمان ثبت شرکت می توانند با مشاوران مجرب همراز تماس حاصل نمایند. مشاوران توانمند همراز ، در کلیه ی مراحل ثبت شرکت همراه شما خواهند بود.

4.9/5 - (30 امتیاز)